verbal aspect

The most common verbal aspects in Gaelic are –

 • perfective –
  • simple –
   • Shuidh Raonaid sìos. ‘Rachel sat down’.
   • Dh’ith mi ubhal. ‘I ate an apple.’
  • inchoative
   • Thòisich Raonaid air suidhe sìos. ‘Rachel started to sit down.’
   • Theann mi ri ubhal a ithe. ‘I started to eat an apple.’
  • cessative
   • Sguir Raonaid dhe shuidhe sìos. ‘Rachel stopped sitting down.’
   • Stad mi dhe dh’ithe an ubhail. ‘I stopped eating the apple.’
 • imperfective –
  • progressive –
   • Tha Raonaid a’ suidhe sìos. ‘Rachel is [in the process of] sitting down.’
   • Tha mi ag ithe ubhal. ‘I am eating an apple.’
  • habitual –
   • Shuidheadh Raonaid sìos (gu tric). ‘Rachel sat down (frequently)’.
   • Is àbhaist dhomh ubhal a ithe (gach madainn). ‘I eat an apple (every morning).’
  • retrospective –
   • Tha Raonaid na suidhe sìos. ‘Rachel has/is sat down.’
   • Tha mi air ubhal a ithe. ‘I have eaten an apple.’
  • prospective –
   • Tha Raonaid gu suidhe sìos. ‘Rachel is about to sit down.’
   • Tha mi a’ dol dha dh’ithe ubhail. ‘I am going to eat an apple.’
Scroll to Top